OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Skolens visjon

En skole i forkant

Vår visjon ved Saltdal videregående skole er at vi skal utdanne morgendagens beste fagarbeidere og gi elever muligheten til å ta høyere utdanning. Saltdal vgs skal gi elevene et bredt kompetansegrunnlag for arbeidsliv og videre studier. Saltdal vgs skal være en spydspiss innen skoleutvikling i tett samarbeid med arbeids – og næringslivet. Vårt mål ved Saltdal vgs er at vi skal bidra til at elever fullfører og består med resultater som møter den enkeltes mål.

Saltdal vgs prioriterer 4 strategiske innsatsområder for perioden 2019 - 2022

Tett og tidlig på Saltdal videregående skole er «tett og tidlig på» elevenes læringsutvikling. Vi har tette overganger mellom grunnskolen og videregående, egne tiltakslister for enkeltelever før skolestart som vi følger opp og justerer etter progresjon. Vi har et system med faste sjekkpunkter for oppfølging

Tilstedeværelse
Elevenes tilstedeværelse sikres gjennom gode rutiner for fraværsoppfølging. Skolens rutiner ved fravær er gjengitt i KS.

Godt læringsmiljø
Ved Saltdal vgs har alle ansatte ansvaret for å skape et trygt og godt læringsmiljø for elevene. God klasseledelse skal bidra til et godt læringsmiljø og en god vurderingspraksis.


Skoleutvikling
I samarbeid med regionalt næringsliv skal vi utvikle opplæringen i takt med bransjenes kompetansebehov.

Saltdal vgs skal drive pedagogisk utviklingsarbeid med utgangspunkt i de nye lærerplanene (fagfornyelsen) og relevant forskning.

Verdier
Ved Saltdal videregående skole har vi noen felles verdier og holdninger som skal prege hele skolens virksomhet. Valg tas på grunnlag av dem og beslutninger skal måles mot dem.
Våre verdier er:

• Tett på enkelteleven

• Kvalitet på opplæringen

• Trygghet og trivsel

Tett på enkelteleven
✓ Bygge gode relasjoner til eleven, den voksne har hovedansvaret
✓ Alle elever skal føle tilhørighet og inkludering
✓ Ha forventninger og stille krav til eleven
✓ Gi tilbakemeldinger som fører til faglig og personlig utvikling
✓ Bidra til å skape sosiale og kritisk tenkende mennesker Kvalitet på opplæringen
✓ Være godt forberedt til undervisningen, men også være fleksibel
✓ Tilpasset opplæring, differensiering for alle elever
✓ Engasjement, variere undervisningsmetodene
✓ Være faglig oppdatert og samarbeide med næringslivet
✓ Planlegge og dokumentere opplæringen (iskole)
✓ Presentere klare vurderingskriterier, og øke bruken av egenvurdering
✓ Erfaringsdeling i kollegiet Trygghet og trivsel
✓ Tydelige og trygge voksne
✓ Viser omsorg og forståelse
✓ Gjensidig respekt og toleranse for hverandre
✓ Kommunikasjon som er preget av åpenhet og tillit
✓ Opptre rettferdig

Grunnlagsdokumenter
Virksomhetsplanen er basert på følgende grunnlagsdokumenter:
- Opplæringsloven med forskrifter
- Overordnet del, verdier og prinsipper for grunnopplæring
- Nordlandsmodellen - strategi for økt gjennomføring 2018-2022
- Et nyskapende Nordland – innovasjonsstrategi for Nordland 2014 – 2020
- Helsefremmende videregående skole
- Kriterier for dysleksivennlig skole
- Sertifiseringskriterier for Miljøfyrtårn
- Samarbeidsavtale mellom kommunene Saltdal, Fauske, Sørfold og Saltdal vgs og Fauske vgs.

Resultater måles gjennom:
- Gjennomføring, fullført og bestått, sluttere i skoleåret og fravær
- Formidlingstall
- Utvalgte indikatorer fra elevundersøkelsen
-Læringsmiljø
- Klasseledelse
- Vurdering for læring